three reasons why i like you:

  1. you’re hot
  2. you’re rich
  3. i need money

(Source: princeturtogo, via d0nn0)

anus:

spotting a hot person

( ͡° ͜ʖ ͡°)

(  ͡°  ͜ʖ  ͡°)

(  ͡ °  ͜ʖ  ͡ °)

(  ͡  °  ͜ʖ  ͡  °)

(via dutchster)

A snazzyspace.com Theme A snazzyspace.com Theme